Myndigheter

Nytt inlägg på domarbloggen

Sveriges Domstolar - tis, 2018-12-11 17:20
Bedöms brott som begås under alkohol- eller narkotikapåverkan annorlunda?

Iran, Ukraina och västra Balkan på utrikesministermöte

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 16:53
Ukraina, situationen i Venezuela och Iran samt på västra Balkan var några av ämnena som EU-ländernas utrikesministrar diskuterade när de möttes i Bryssel 10 december.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Regeringens ärendeförteckningar vecka 50, 2018

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 16:36
Till regeringssammanträdet onsdag den 12 december 2018.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Sveriges Domstolar - tis, 2018-12-11 16:33
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte utgör ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten i inkomstskattelagen.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 15:00
I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 december publicerats.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Reviderat avtal stärker patientsäkerheten i Norden

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 14:40
De nordiska länderna har undertecknat ett reviderat avtal om erkännande av yrkeskvalifikationer hos hälso- och sjukvårdspersonal, samt utbyte av tillsynsinformation mellan myndigheter i Norden. Arjeplogavtalet, som avtalet kallas, är ursprungligen från 1993 och omfattar även personer som är utbildade på Grönland och Färöarna.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Dom i mål om rättsprövning

Sveriges Domstolar - tis, 2018-12-11 14:28
Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommun

Rekordhögt tryck på regeringens stöd för hyresrätter

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 14:06
Byggandet av dyra bostadsrätter sjunker, men regeringens investeringsstöd för hyresrätter är populärare än någonsin. Uppdaterade siffror från Boverket visar att antalet beviljade stöd har fördubblats.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Europeisk arbetsmyndighet och förbättrad arbetsmiljö på EU-möte

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 13:44
Social-, sysselsättnings-, och hälsoministrarna behandlade ett förslag till en europeisk arbetsmyndighet när de träffades i Bryssel 6–7 december. Ministrarna kom också överens om en rekommendation om att förbättra det sociala skyddet för arbetstagare och egenföretagare.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Nobel Center på Blasieholmen.

Sveriges Domstolar - tis, 2018-12-11 13:13
Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.

Nobel Center på Blasieholmen.

Sveriges Domstolar - tis, 2018-12-11 12:54
Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.

COP 24 FN:s klimatförhandlingar i Katowice

Naturvårdsverket - Nyheter - tis, 2018-12-11 12:24
COP 24 är den viktigaste milstolpen i FN:s klimatförhandlingar sedan Parisavtalet undertecknades. COP 24 hålls den 3-15 december under FN:s klimatkonvention i Katowice i Polen.
Kategorier: Myndigheter, Nyheter

Ändringar i tillhandahållandeförordningen

Sveriges Domstolar - tis, 2018-12-11 11:31
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande gällande ändringar i tillhandahållandeförordningen

Remisspromemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Sveriges Domstolar - tis, 2018-12-11 11:25
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande avseende Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 10:46
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Ryssland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

Sveriges Domstolar - tis, 2018-12-11 10:07
Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.

Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 10:05
I detta betänkande redovisas Tolkutredningens översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Målsättningen har varit att finna ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster i talade språk.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 09:33
Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om att näringsidkare som bryter mot förordningen ska åläggas att betala en sanktionsavgift.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Anna Ekström tar emot utredning om tolktjänster

Regeringen - Nyheter - tis, 2018-12-11 07:00
Tisdag den 11 december överlämnar Tolkutredningen sitt betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid en pressträff.
Kategorier: Myndigheter, Regeringen

Avgörande: B 2228-18

Högsta Domstolen - Avgöranden - tis, 2018-12-11 00:00
Påföljdsval vid mord. Eftersom brottet inte har begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning och förutsättningar för rättspsykiatrisk vård inte ansetts föreligga, har påföljden bestämts till fängelse. Även fråga om fängelsestraffets längd.

Sidor

Subscribe to webbstart.tk innehållssamlare - Myndigheter